Idébankens nyhetsbrev

Ny nordisk utdanning for bærekraft! Enestående mulighet!

Idébanken bidrar i dette forsøksarbeidet, som skal teste ut modellen for et felles nordisk og tversektorielt etterutdanningsforløp, noe som ikke har vært forsøkt tidligere. Etterutdanningen  er et av flere prosjekter under Nordisk Ministerråds program Green Growth the Nordic WayUtdanningen  gir 15 studiepoeng og går over ett år med fire obligatoriske samlinger fordelt på Norge, Danmark, Sverige og Finland. To samlinger er allerede gjennomført med stor suksess i Oslo og på Samsø. Ved å kombinere teori med en rekke av gode praktiskeeksempler og studentenes egne prosjekter legger vi vekt på å bygge handlingskompetanser som gir ”ringer i vannet”. Sjekk prosjektets nettside her, følg oss på facebook og les artiklene

«Piloting Nordic Sustainability» og

«Aiming higher and further – sustainability in education».

 

 

 

 

Politisk kultur for demokratisk deltakelse - kan norske og nordiske erfaringer inspirere lokalsamfunn i Tsjekkia?

7. november satte Idébanken dette spørsmålet til diskusjon i en workshop som vi gjennomførte i samarbeid med «Center for Community Organizing West Bohemia»(CCO).  Workshopen var en av flere aktiviteter i prosjektet «Plzen –

City of (Political) Culture: Support of Participatory Democracy on Community Level».  Målet med prosjektet er å styrke dialogen mellom sivilsamfunnet og

lokale myndigheter i lokale plan- og beslutningsprosesser i Plzen. Gjennom workshops, undervisning og eksempelformidling vil CCO i samarbeid med Idébanken motivere offentlig ansatte og politikere til i større grad å involvere innbyggerne og tilsvarende motiveres innbyggerne til å ta mer aktiv del i utviklingen av sitt lokalsamfunn. April 2015 kommer representanter fra Plzen på studiebesøk til Norge. For mer info se her.

 

 

 

 

Kjøkkenhage i barnehagen?

Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid med dyrking av grønnsaker, frukt og bær i barnehagene. Stadig flere erfarer at det å ha en kjøkkenhage i barnehagen er relevant i flere fag i Rammeplan for barnehager. Hvordan komme i gang og

hvordan overvinne det som er vanskelig og ikke minst hvordan bygge nettverk og lære av hverandre? Dette var bakgrunnen for en inspirasjonsdag for barnehageansatte, foreldre og andre interesserte som ble gjennomført 4. november

- et samarbeid mellom Idébanken, Oslo og Omegn Økologisk Hagebrukslag og Bydel Sagene. 44 engasjerte deltakere fikk høre om erfaringer med god planlegging som involverer både barn og personale, vi hørte om uteskole, en suksess-historie med pallekarm og andre overbevisende pilotprosjekter. Programmet var fleksibelt og bestod av «grønn morgen» og to workshoper. Se programmet og invitasjon her.

 

 

 

 

From users and choosers to makers and shapers.

Social innovation and community development

«We want to look into the future rather than looking back. We see a number of challenges, such as climate, environment, economy, unemployment, xenophobia and widening gaps between people and communities all over Europe. All communities, municipalities, regions and countries in Europe are interlinked and depending on collaboration both European and international, and in need of a higher degree of citizens involvement. To this conference we have invited colleges from the social economy, who have created innovations and developed methodology in relation to some of these challenges.” – Slik inviterte vår svenske samarbeidspartner gjennom mange år, Cesam til feiringen av  sitt 30 års jubileum.  Idébanken bidro blant annet med en workshop og vårt europeiske nettverk EuCDN var en av medarrangørene.  Se presentasjoner, bilder og rapport fra konferansen her.

 

© Stiftelsen Idébanken - Telefon: 22 98 60 80 - Mobil 901 90 098 -

Post- og besøksadresse: Kristian Augusts gt.15A, 0164 Oslo - Org.nr: 974 679 094 MVA